หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
www.chainatlocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท
หลวงปู่ศุขลือชา
เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ
นามระบือสวนนก
ส้มโอดกขาวแตงกวา
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว4880 2 ธ.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4889 2 ธ.ค. 2562
แนวทางการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4897 2 ธ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133) กพส. มท 0810.2/ว4891 2 ธ.ค. 2562
การจัดส่งข้อสอบ Pre O-NET ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4881 2 ธ.ค. 2562
การจัดส่งข้อมูลแผนงานโครงการที่ อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการที่ต้องการเสนอภายใต้แผนพัฒนาภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4895 [รายชื่อจังหวัดฯ] [บัญชีร่างข้อเสนอ] 2 ธ.ค. 2562
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4846 2 ธ.ค. 2562
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. 2 ธ.ค. 2562
การอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กพส. มท 0810.6/ว4890 2 ธ.ค. 2562
การรายงานข้อมูลพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและแผนปฎิบัติการจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562/63 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 4883 [แบบสำรวจน้ำ 1] [แบบสำรวจน้ำ 2] [แบบสำรวจน้ำ 3] [แบบสำรวจน้ำ 1-3 (Excel)] 30 พ.ย. 2562
ขยายเวลาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลักดันนโยบายการบูรณาการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็กปฐมวัย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4879 29 พ.ย. 2562
ขอความร่วมมือเสนอชื่อและประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ กศ. มท 0816.3/ว4866 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 พ.ย. 2562
ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) และระบบบริหารจัดการ การเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste) ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7231 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 พ.ย. 2562
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4865 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 พ.ย. 2562
ซักซ้อมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/21409 28 พ.ย. 2562
การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน สน.บถ. มท 0809.2/ว156 28 พ.ย. 2562
จัดตั้งกลุ่มไลน์ประสานงาน "เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ" กศ. มท 0816.5/ว4848 28 พ.ย. 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว7162 28 พ.ย. 2562
แจ้งขยายระยะเวลาเปิด-ปิดระบบการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 13-34 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว157 27 พ.ย. 2562
แจ้งแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กค. มท 0803.3/ว4841 27 พ.ย. 2562
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 885
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ม.ค. 2560