หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
www.chainatlocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท
หลวงปู่ศุขลือชา
เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ
นามระบือสวนนก
ส้มโอดกขาวแตงกวา
 
 
 

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)

 
1.6) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ
  1. คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลครบทุกภาคส่วนเป็นปัจจุบัน
  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล
  3. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
  4. 4) การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  5. หลักฐานการบันทึกผลการติดตามในระบบ e-plan
1.7) การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
  1. คำสั่งแต่งตั้งหรือหนังสือมอบหมาย
  2. แบบสำรวจ /ฐานข้อมูล
  3. หนังสือประสานหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. ภาพถ่ายกิจกรรมที่ อปท.จัดหรือดำเนินการ
  5. ดำเนินการตาม นส.สถ.ด่วนที่สุด ที่ มท 0810/2172 ลว.19 ตค.2559 เรื่องการสำรวจข้อมูลเพื่องจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  6. ตรวจผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ
1.8) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)ไปสู่การปฏิบัติ
  1. เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีโครงการจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ)
  2) หนังสือ สถ.ด่วนที่สุด ที่สท.0810.2/สท.244 ลว2 กพ.59 เรื่องการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัมนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
  หมวด 2 การจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญ
2.1) อปท.บันทึกข้อมูลตามฐานข้อมูลที่สำคัญตามกรอบระยะเวลา
  1. การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(LSEP)
  2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1,มฝ.2)
  3. ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ให้ใช้ข้อมูล ณ วันที่คณะกรรมการเข้าตรวจ
  หมวด 3 การจัดการข้อร้องเรียน
3.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนต่อ อปท.ที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง
  1. มีการมอบหมายหน่วยงาน/จนท.รับผิดชอบของหน่วยงาน
  2. คำสั่งแต่งตั้งจนท.รับผิดชอบ
  3. ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน
  4. หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ม.ค. 2560