หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
www.chainatlocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท
หลวงปู่ศุขลือชา
เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ
นามระบือสวนนก
ส้มโอดกขาวแตงกวา
 
 
 

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)

 
  หมวดที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
7.1) การมอบอำนาจการตัดสินใจตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  1. หนังสือหรือคำสั่งมอบอำนาจ พร้อมบัญชีการมอบอำนาจแนบท้าย (ไม่ใช่คำสั่งรักษาราชการแทน)
  2. สำหรับการมอบอำนาจของผู้บริหาร อปท.ให้ปลัด/รองปลัด ต้องจัดทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ
7.2) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้แก่
  1. ให้บริการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
  2. การจัดให้มี wi-fi หรืออินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน อปท.
  3. การใช้โปรแกรมอนุมัติงานก่อสร้าง
  4. แจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS ฯลฯ
  5. การจองคิวขอรับบริการออนไลน์
  6. การแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, ไลน์, เฟสบุ๊ค เป็นต้น
  7. อื่น ๆ
7.3) มีการบริการเชิงรุกเพื่อบริการประชาชน ได้แก่
  1. มีการจัดตั้งหรือสนับสนุนศูนย์บริการร่วม / one stop service
  2. มีการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง
  3. มีการจัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่ หรือในช่วงนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ
  4. มีการจัดบริการเชิงรุก เช่น การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หรือการจัดบริการสาธารณะในอำนาจหน้าที่นอกสถานที่ การจ่ายเบี้ยยังชีพนอกสถานที่ การจัด อปท.เคลื่อนที่ การจัดหน่วยเคลื่อนที่รับผู้บาดเจ็บกรณีอุบัติเหตุ สาธารณภัยหรือรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ฯลฯ
7.4) อปท. มีโครงการซึ่งได้บูรณาการการปฎิบัติงานร่วมกับ อปท. อื่น หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นในรอบปีที่ผ่านมารวมกี่ด้าน (ยกเว้นโครงการที่หน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ อปท. หรือหน่วยงานอื่นโดย อปท. ไม่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ)
ตรวจสอบหลักฐานโครงการพร้อมภาพถ่ายที่มีการบูรณาการ (ร่วมคิด และร่วมทำหรืออุดหนุนงบประมาณ โดย อปท. มีส่วนร่วมดำเนินการ) การปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการหรือ อปท. ใน 6 ด้านประกอบด้วย
  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพชีวิต
  3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
  5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
  6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  - หลักฐานโครงการการบูรณาการร่วมคิดร่วมทำ (ปีงบประมาณ 2560)
หมายเหตุ
- ยกเว้นโครงการที่หน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ อปท. ดำเนินการ และโครงการที่ อปท. อุดหนุนให้ อปท. หรือหน่วยงานอื่นโดย อปท. ไม่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ
- ให้หมายความรวมถึง หน่วยงานอื่น ๆ ที่มิใช่ราชการ เช่น ภาคเอกชนองค์กรภาคประชาชน ฯลฯ
  หมวดที่ 8 การปรับปรุงภารกิจ
8.1) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา (2558 – 2560) อปท. มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  1. คำสั่ง/ประกาศแต่งตัวคณะทำงาน
  2. รายงานการประชุมคณะทำงาน
  3. บันทึกเสนอผู้บริหารเอกสารแสดงการขับเคลื่อนการดำเนินงานหลักจากการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและเสนอผู้บริหารพิจารณา
หมายเหตุ การดำเนินการตามหนังสือ มท.ที่มท 0895.4/ว 435 ลว. 11 ก.พ.2548 ข้อ 3 กรณีมีการดำเนินการทบทวนภารกิจแต่ไม่มีภารกิจ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ให้ถือว่าดำเนินการตาม 4 แล้ว
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ม.ค. 2560