หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส้มโอดกขาวแตงกวา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
www.chainatlocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท
หลวงปู่ศุขลือชา
เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ
นามระบือสวนนก
ส้มโอดกขาวแตงกวา
1
2
 
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สถ.จ.ชัยนาท ติดต่อสอบถามโทร. 056-416-380 ค่ะ
 
 
กิจกรรม
สถ.จ.ชัยนาท
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ
สถ.จ.ชัยนาท
 
ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 6 
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัยฯ [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 6 
การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0 - 3 ปี ฯ [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 10 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. ครั้งที่ 1/2563 (นอ.) [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 16 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. ครั้งที่ 1/2563  [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 8 
การดำเนินการขับเคลื่อน \"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง\" [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 9 
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 15 
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิดอาสาภัยพิบัติฯ [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 13 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 17 
การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 19 
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นฯ [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 10 
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต) แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 17 
การปรับปรุงระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) รายการเมนูบันทึกข้อมูล ฯ [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 14 
การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 12 
เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561 ข้อ 21 วรรคสาม [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 10 
เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ (ด่วนที่สุด) [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 20 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 13 
 
 
มติที่ประชุมของ
ก.จังหวัดชัยนาท
 
 
 
 
 
 
 
 
News Information
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.
 
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าแล้วบริการ เกี่ยวกับ การกำหนดสินค้าควบคุมเพ [ 13 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 16 
รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 15 
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
 
นายโยธิน เดือนจำรูญ  
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท  
 
 
 
Purchase
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.
 
การประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP ๐๓๕๕SP [ 26 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัง [ 26 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 32 
 
 
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP สถ.จ.
 


ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ฺ ยี่ห้อ Ricoh รุ่น Sp [ 28 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำหรับเปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuj [ 26 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสถอ.หันคา จำนวน 2 รายการ โ [ 19 มิ.ย. 2562 ]

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม อปท.
ในเครือข่าย
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
อปท.ในเครือข่าย
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 21 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวท [ 21 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท [ 21 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 21 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาว่อมแซฒไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในตำบลสะพาน [ 20 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เทศบาล [ 18 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาว่อมแซฒไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในตำบลสะพาน [ 18 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านหนองตาแฟง [ 17 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]

 
 
 
 
 
   
 
  Our Webboard
  กระดานสนทนา สถ.จ.ชัยนาท
   
 
ตำแหน่งพัฒนาชุมชน ในชัยนาทมีว่างบ้างมั้ยครับ (27 ม.ค. 2563)    อ่าน 21  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพว่าง (13 ธ.ค. 2562)    อ่าน 21  ตอบ 0  
ตำเเหน่งว่าง (12 ธ.ค. 2562)    อ่าน 36  ตอบ 0  
สอบถาม รับโอนย้าย นิติกรปฏิ บัติการ (28 ต.ค. 2562)    อ่าน 56  ตอบ 0  
หาคนแทนตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี (23 มิ.ย. 2562)    อ่าน 243  ตอบ 0  
เทศบาลตำบลไหนต้องการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ต้น บ้างครับ (26 พ.ค. 2562)    อ่าน 282  ตอบ 0  
สมุนไพรข้างรั้วบ้านคุณที่คุณยังไม่รู้จัก เรามีคำตอบให้คุณ (23 พ.ค. 2562)    อ่าน 238  ตอบ 0  
สอบถามโอนย้าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกทม. (2 พ.ย. 2561)    อ่าน 704  ตอบ 0  
เว็บไซต์ "สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท" เปิดให้บริกา (28 ก.ย. 2561)    อ่าน 869  ตอบ 1  
ในชัยนาท มีรับโอนย้าย นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการที่ใหนยังว่างบ้างครับ (27 ส.ค. 2561)    อ่าน 400  ตอบ 0  
รับโอนหัวหน้าสำนักปลัด (16 พ.ค. 2561)    อ่าน 648  ตอบ 0  
เทศบาลใด มีกรอบ/ หรือรับโอน ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนฯ บ้างครับ? (25 เม.ย. 2561)    อ่าน 1303  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (15 เม.ย. 2561)    อ่าน 490  ตอบ 0  
เอกสาร \"บัญชีตำแหน่งและอัตราว่างฯ\" ไม่ได้เอาลงเว็บไว้เหรอคะ (15 ธ.ค. 2560)    อ่าน 797  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (15 ธ.ค. 2560)    อ่าน 1582  ตอบ 1  
รับโอน(ย้าย) นักวิชาการศึกษา (29 ส.ค. 2560)    อ่าน 775  ตอบ 0  
รับโอน-ย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผอ.กองคลังระดับต้น,ผอ.กองช่างระดับต้น (4 เม.ย. 2560)    อ่าน 1264  ตอบ 0  
เพจ"รวมพลังหาร2" ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง แต่ไม่ลดความสะดวกสบาย (17 ม.ค. 2560)    อ่าน 655  ตอบ 0  
 
 
   
 
  Network News
  ข่าวในเครือข่าย อปท.
   
 
อบต.ไร่พัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา เผยแพร่แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ไร่พัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ไร่พัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา จ้างออกแบบก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแ [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.มโนรมย์ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์เก็บขนมูลฝอยแบบอัด จำนวน 1 [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ปนะจำปี 2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ปนะจำปี 2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.โพนางดำออก ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ๒๕๖๓(เพิ่มเติม) [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.โพนางดำออก แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ๒๕๖๓(เพิ่มเติม) [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนางลือ [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 13 
ทต.นางลือ ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.ตลุก ประกาศเทศบาลตำบลตลุก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.นางลือ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.ตลุก ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้สชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน รายการ [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
 
 
 
 
 
 
 
  OTOP
  ผลิตภัณฑ์ใน
  จ.ชัยนาท
 


กล้วยเบรกแตก
 

วัดการเปรียญ

วัดสกุณาราม
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญใน
จ.ชัยนาท
 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
   
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว21  [ 21 ก.พ. 2563 ]
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 กพส. มท 0810.4/ว537  [ 21 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว536  [ 21 ก.พ. 2563 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563 สล. มท 0801.3/ว528  [ 21 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว466 [อบจ.] [อบต.]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประปาและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว525  [ 20 ก.พ. 2563 ]
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว519  [ 20 ก.พ. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว524  [ 20 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว517  [ 20 ก.พ. 2563 ]
สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว465 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
โครงการ 20-IN-88-GE-SMN-A: Study Mission to a Nonmember Country on Smart Cities and Urban Mobility กพส. มท 0810.2/ว521  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - กัมพูชา ในปี 2563 กพส. มท 0810.2/ว520  [ 20 ก.พ. 2563 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว516  [ 20 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ กสว. มท 0820.3/ว495 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) สน.คท. มท 0808.2/ว500  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว503 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว509 [รายชื่อเก่าฯ] [รายชื่อใหม่ฯ] [บัญชีสรุปราย อปท.]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับเบี้ยความพิการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว484  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1066  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว480 [รายชื่อฯ]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) กศ. มท 0816.3/ว502 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.บถ. มท 0809.4/ว467  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว498  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว0147  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0 - 3 ปี และการขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว499 [แบบสำรวจฯ]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สถ.จ.ชัยนาท อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
 
คู่มือประชาชน
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
CLICK
 
สายตรงท้องถิ่นจังหวัด
โทร. 056-416-380
 
   
  NAX
  SOLUTION
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ม.ค. 2560