หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส้มโอดกขาวแตงกวา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
www.chainatlocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท
หลวงปู่ศุขลือชา
เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ
นามระบือสวนนก
ส้มโอดกขาวแตงกวา
1
2
 
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สถ.จ.ชัยนาท ติดต่อสอบถามโทร. 056-416-380 ค่ะ
 
 
กิจกรรม
สถ.จ.ชัยนาท
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ
สถ.จ.ชัยนาท
 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนเฉพราะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
สรุปข้อตรวจพบจากการตรวจอปท. [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 16 
มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 10/2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 30 
มติการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 11/2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 60 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 14 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดทำการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ฯ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
กำหนดการโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาลาธอน [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 16 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ฯ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 14 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพราะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ฯ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 14 
หารือการจ่ายค่าตอบแทน [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 20 
แนวทางปฏิบัติ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
 
 
มติที่ประชุมของ
ก.จังหวัดชัยนาท
 
 
 
 
 
 
 
 
News Information
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.
 
รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8-2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [ 29 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
 
นายโยธิน เดือนจำรูญ  
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท  
 
 
 
Purchase
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ยี่ห้อ AFcio Mp [ 8 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริหาร (พนักงานขับรถยนต์) [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 48 
 
 
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP สถ.จ.
 


ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ฺ ยี่ห้อ Ricoh รุ่น Sp [ 28 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำหรับเปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuj [ 26 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสถอ.หันคา จำนวน 2 รายการ โ [ 19 มิ.ย. 2562 ]

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม อปท.
ในเครือข่าย
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
อปท.ในเครือข่าย
 


ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม และคลอร [ 14 พ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้มและค [ 12 พ.ย. 2562 ]จ้างพื้นทางลูกรังพร้อมบดอัดเรียบ สายคันคลองบางตาย [ 4 พ.ย. 2562 ]จ้างพื้นทางลูกรังพร้อมบดอัดเรียบ สายคันคลองบางตาย [ 4 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ และไฟประดับงาน โครงการสืบสาน [ 4 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาเวที พร้อมเครื่องไฟขยายเสียง และจ้างวงดนตร [ 4 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีลอยก [ 4 พ.ย. 2562 ]จ้างลงพื้นทางลูกรังพร้อมบดอัดแน่น สายคันบึงอ้อ ห [ 1 พ.ย. 2562 ]จ้างลงลูกรังกลบหลุมกลบบ่อพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ [ 1 พ.ย. 2562 ]จ้างลงลูกรังกลบหลุมกลบบ่อพร้อมบดอัดเรียบ จำนวน ๖ [ 1 พ.ย. 2562 ]

 
 
 
 
 
   
 
  Our Webboard
  กระดานสนทนา สถ.จ.ชัยนาท
   
 
สอบถาม รับโอนย้าย นิติกรปฏิ บัติการ (28 ต.ค. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0  
หาคนแทนตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี (23 มิ.ย. 2562)    อ่าน 174  ตอบ 0  
เทศบาลตำบลไหนต้องการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ต้น บ้างครับ (26 พ.ค. 2562)    อ่าน 199  ตอบ 0  
สมุนไพรข้างรั้วบ้านคุณที่คุณยังไม่รู้จัก เรามีคำตอบให้คุณ (23 พ.ค. 2562)    อ่าน 159  ตอบ 0  
สอบถามโอนย้าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกทม. (2 พ.ย. 2561)    อ่าน 501  ตอบ 0  
เว็บไซต์ "สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท" เปิดให้บริกา (28 ก.ย. 2561)    อ่าน 802  ตอบ 1  
ในชัยนาท มีรับโอนย้าย นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการที่ใหนยังว่างบ้างครับ (27 ส.ค. 2561)    อ่าน 353  ตอบ 0  
รับโอนหัวหน้าสำนักปลัด (16 พ.ค. 2561)    อ่าน 583  ตอบ 0  
เทศบาลใด มีกรอบ/ หรือรับโอน ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนฯ บ้างครับ? (25 เม.ย. 2561)    อ่าน 1253  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (15 เม.ย. 2561)    อ่าน 425  ตอบ 0  
เอกสาร \"บัญชีตำแหน่งและอัตราว่างฯ\" ไม่ได้เอาลงเว็บไว้เหรอคะ (15 ธ.ค. 2560)    อ่าน 736  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (15 ธ.ค. 2560)    อ่าน 1519  ตอบ 1  
รับโอน(ย้าย) นักวิชาการศึกษา (29 ส.ค. 2560)    อ่าน 717  ตอบ 0  
รับโอน-ย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผอ.กองคลังระดับต้น,ผอ.กองช่างระดับต้น (4 เม.ย. 2560)    อ่าน 1187  ตอบ 0  
เพจ"รวมพลังหาร2" ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง แต่ไม่ลดความสะดวกสบาย (17 ม.ค. 2560)    อ่าน 625  ตอบ 0  
 
 
   
 
  Network News
  ข่าวในเครือข่าย อปท.
   
 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉ [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.สรรคบุรี โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่1/2562) [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนปฏิบัติการในการป้องกัน [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สรรคบุรี โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่1/2562) [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังไก่เถื่อน ประชุมจัดทำร่างแผนการเงินและร่างแผนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
ทต.โพงาม ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นหินคลุก สายบ้าน ผญ.สมยศ(ญา) จ [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือจัดวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.นางลือ รายงานผลการดำเนินงานโครงการลดอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยงด้านการจราจรบนท้องถนน [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.นางลือ รายงานผลโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน กลุ่มวัยทำงานในชุมชนบ้านหนองแค หมู่ที่ 8 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.โพนางดำออก ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนผัดสด ผลไม้สด ปลอดสารพิษ ปลอดสารเคมี [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.นางลือ รายงานผลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านหนองแค หมู่ที่ 8 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.นางลือ รายงานผลโครงการคัดแยกขยะและ\"ลด ละ เลิก\"ใช้ภนะโฟม - ถุงพลาสติกบรรจุอา [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง Printer Canon Mx 357 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.โพนางดำออก งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ทุกหมู่บ้ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
 
 
 
  OTOP
  ผลิตภัณฑ์ใน
  จ.ชัยนาท
 


กล้วยเบรกแตก
 

วัดการเปรียญ

วัดสกุณาราม
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญใน
จ.ชัยนาท
 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
   
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริ ในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.2/ว4660  [ 14 พ.ย. 2562 ]
เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2562 และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ปฏิทินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4622  [ 14 พ.ย. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว4648 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4666 [แบบรายงานฯ]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4623 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4645  [ 14 พ.ย. 2562 ]
เปลี่ยนกำหนดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4661 [รายชื่อรุ่นที่ 1] [จังหวัดแนบท้าย] [เอกสารแนบ]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4642  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4624  [ 13 พ.ย. 2562 ]
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4647  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4641  [ 13 พ.ย. 2562 ]
เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ หรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานโดยเร็ว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4640  [ 13 พ.ย. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว153  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก กศ. มท 0816.4/ว4637  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4634  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว4621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ขอส่งแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี กสธ. มท 0819.2/ว4618 [วิธีลดสารพิษ] [ภาพโปสเตอร์]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว31  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ กศ. มท 0816.3/ว4584  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2561 และปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว98 [เงื่อนไขฯ] [รายชื่อปี61-62]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.5/ว4617  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางเพิ่มเติมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4614  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [คำอธิบายฯ]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สถ.จ.ชัยนาท อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
 
คู่มือประชาชน
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
CLICK
 
สายตรงท้องถิ่นจังหวัด
โทร. 056-416-380
 
   
  NAX
  SOLUTION
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ม.ค. 2560