หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส้มโอดกขาวแตงกวา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
www.chainatlocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท
หลวงปู่ศุขลือชา
เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ
นามระบือสวนนก
ส้มโอดกขาวแตงกวา
1
2
 
 
HOT NEWS
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สถ.จ.ชัยนาท ติดต่อสอบถามโทร. 056-416-380 ค่ะ
 
 
กิจกรรม
สถ.จ.ชัยนาท
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ
สถ.จ.ชัยนาท
 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
โครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 53 – 62  [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฯ [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ (เพิ่มเติม) กลับต้นสังกัด [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 16 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายงานเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชัวคราว ฯ [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ฯ [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
แจ้งประกาศหยุดทำการ [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 23 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8-2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 24 
การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 8/2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 20 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 17 
การรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 14 
การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากากรเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 15 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 15 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ฯ [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 17 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุน [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
ขอส่งรายชื่อผู้พ้นโทษเพื่อดำเนินงานตามแผนรองรับการปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
 
 
มติที่ประชุมของ
ก.จังหวัดชัยนาท
 
 
 
 
 
 
 
 
News Information
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.
 
รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Asse [ 29 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
 
นายโยธิน เดือนจำรูญ  
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท  
 
 
 
Purchase
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริหาร (พนักงานขับรถยนต์) [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะการเอนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร ของ สถอ.สรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจ [ 27 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 65 
 
 
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP สถ.จ.
 


ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ฺ ยี่ห้อ Ricoh รุ่น Sp [ 28 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำหรับเปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuj [ 26 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสถอ.หันคา จำนวน 2 รายการ โ [ 19 มิ.ย. 2562 ]

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม อปท.
ในเครือข่าย
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
อปท.ในเครือข่าย
 


จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ สายข้างฟาร์มหมู [ 15 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ สายคันคลองทิ้งน [ 15 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ สายคันคลองทิ้งน [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ สายข้างฟาร์มหมู [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อสายสวนส้มนายวิระ [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ สายบ้านนายบุญส่ [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ สายนานายน้อย เห [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนน (คสล. [ 11 ก.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนน (คสล. [ 10 ก.ย. 2562 ]

 
 
 
 
 
   
 
  Our Webboard
  กระดานสนทนา สถ.จ.ชัยนาท
   
 
หาคนแทนตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี (23 มิ.ย. 2562)    อ่าน 104  ตอบ 0  
เทศบาลตำบลไหนต้องการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ต้น บ้างครับ (26 พ.ค. 2562)    อ่าน 141  ตอบ 0  
สมุนไพรข้างรั้วบ้านคุณที่คุณยังไม่รู้จัก เรามีคำตอบให้คุณ (23 พ.ค. 2562)    อ่าน 99  ตอบ 0  
สอบถามโอนย้าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกทม. (2 พ.ย. 2561)    อ่าน 467  ตอบ 0  
เว็บไซต์ "สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท" เปิดให้บริกา (28 ก.ย. 2561)    อ่าน 758  ตอบ 1  
ในชัยนาท มีรับโอนย้าย นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการที่ใหนยังว่างบ้างครับ (27 ส.ค. 2561)    อ่าน 321  ตอบ 0  
รับโอนหัวหน้าสำนักปลัด (16 พ.ค. 2561)    อ่าน 532  ตอบ 0  
เทศบาลใด มีกรอบ/ หรือรับโอน ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนฯ บ้างครับ? (25 เม.ย. 2561)    อ่าน 1224  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (15 เม.ย. 2561)    อ่าน 392  ตอบ 0  
เอกสาร \"บัญชีตำแหน่งและอัตราว่างฯ\" ไม่ได้เอาลงเว็บไว้เหรอคะ (15 ธ.ค. 2560)    อ่าน 680  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (15 ธ.ค. 2560)    อ่าน 1477  ตอบ 1  
รับโอน(ย้าย) นักวิชาการศึกษา (29 ส.ค. 2560)    อ่าน 672  ตอบ 0  
รับโอน-ย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผอ.กองคลังระดับต้น,ผอ.กองช่างระดับต้น (4 เม.ย. 2560)    อ่าน 1140  ตอบ 0  
เพจ"รวมพลังหาร2" ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง แต่ไม่ลดความสะดวกสบาย (17 ม.ค. 2560)    อ่าน 604  ตอบ 0  
 
 
   
 
  Network News
  ข่าวในเครือข่าย อปท.
   
 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทางเชื่อมสายบ้านใต้วัดราษฎร์ทิ [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านกลาง ซอย ๑ (บ้านนายประค [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.สรรคบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ หมู่ที่ [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้าน อ.ชะลอ ถึงถนนริมแม่น้ำเจ้า [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านวัดกำแพง ซอย ๒ เชื่อมต่ [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศราคากลางก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)เชื่อมต่อบริเวณคอสะพานเขาทิศตะวั [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สรรคบุรี ข่าวประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ครึ่งปี ของสรรพากรพื้นที่สาขาส [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.หาดอาษา โครงการ เคลือบฟูออไรด์วานิชในเด็กปฐมวัย [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ศูนย์การเรียนรู้ICT รร.บ้านหนองแค [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำนักงาน [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.ชัยนาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริหาร (พนักงานขับรถยนต์) [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย (ขยะรีไซเคิล,ขยะอันตราย) [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณรอบนอกอาคาร [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์เก็บขนมูลฝอยแบบอัด เลขทะเบียน ๘๑- ๓๓ [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 
 
 
  OTOP
  ผลิตภัณฑ์ใน
  จ.ชัยนาท
 

กล้วยเบรกแตก

มันอบเนย
 

วัดธรรมิกาวาส

วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญใน
จ.ชัยนาท
 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
   
สรุปสาระสำคัญบางประเด็น คำปาฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ (เรียนรู้ สู่อาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี) กศ. มท 0816.3/ว3644  [ 16 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3726  [ 16 ก.ย. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3723 [อบต. เทศบาล] [อบจ.]  [ 16 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล สน.บถ. มท 0809.5/ว16 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3706 [บัญชี อปท.] [บัญชีรายชื่อ]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5435  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว3602 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนในหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว3698  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3672  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3679  [ 12 ก.ย. 2562 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3680 [เอกสารแนบ]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3678  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3671 [เทศบาล อบต.] [อบจ.]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3669  [ 12 ก.ย. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3670  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3674 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [รายชื่อจังหวัดแนบท้าย]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3251 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3649  [ 12 ก.ย. 2562 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O-NET) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3656  [ 11 ก.ย. 2562 ]
เร่งรัดติดตามการบันทึกข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการยืนยันข้อมูลจำนวนครั้งข้อมูลการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว16423  [ 11 ก.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเครื่องพ่นสารเคมีและการบริหารจัดการทีมพ่นสารเคมีออนไลน์ ปี 2562 กสธ. มท 0819.3/ว3655  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3646  [ 11 ก.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3647  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3648  [ 11 ก.ย. 2562 ]
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สถ.จ.ชัยนาท อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
 
คู่มือประชาชน
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
CLICK
 
สายตรงท้องถิ่นจังหวัด
โทร. 056-416-380
 
   
  NAX
  SOLUTION
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ม.ค. 2560