หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
www.chainatlocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท
หลวงปู่ศุขลือชา
เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ
นามระบือสวนนก
ส้มโอดกขาวแตงกวา
 
 
 

บทบาทหน้าที่ สถ.จ.

 
 
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
 
การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือด้านระเบียบกฏหมายท้องถิ่น การดำเนินการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
 
การขอจำหน่ายหนี้สูญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นการจำหน่ายหนี้สูญประเภทภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และค่าน้ำประปา
 
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนการพิจารณา ผู้ละทิ้งงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ เทศบัญญัติข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข เป็นต้น
 
การจัดตั้ง ยุบ ยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น การเปลี่ยนชื่อการเปลี่ยนดวงตราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การประชุมสภาท้องถิ่น รวมทั้งข้อหารือระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น หรือการยุบสภาท้องถิ่น
 
การทำกิจการนอกเขต หรือทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
งานคดีแพ่ง คดีอาญากรณีข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องหาว่าทำผิดคดีอาญาหรือแพ่ง
 
งานคดีปกครอง กรณีเกี่ยวกับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
งานละเมิดคดี กรณีข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำให้เกิดความเสียหาย หรือกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 
งานติดตามผลทางแพ่ง และทางอาญาของพนักงานของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่เกิดการทุจริตหรือมีกรณีผิดปกติทางการเงิน และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
 
งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญา
 
การปฏิบัติการ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 
การร้องทุกข์กล่าวโทษ ร้องเรียนข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการดำเนินการทางวินัย
 
การร้องเรียนกล่าวโทษผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น การแต่งตั้ง หรือถอดถอนผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
 
การประสานกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) และคณะกรรมการข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด)
 
เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
 
การดำเนินการทางวินัย แพ่ง อาญา ของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล
 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  งานด้านการเงิน
 
การดำเนินการด้านการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ของข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เช่น เงินเดือน เงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล
 
ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน หรือพนักงานตามโครงการถ่ายโอนบุคคลากร
 
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การจัดสรรภาษีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การพิจารณาตรวจสอบเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ การขอรับเงินบำเหน็จตกทอดของข้าราชการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
งานการเงินที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ เงิน ฌปค. หรือเงินภาษี
 
การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน การเบิกตัดปี และขยายเวลาเบิกตัดปี
 
งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินของสถานธนานุบาล เช่น การเบิกเงินเกินบัญชี การขอจ่ายขาดเงินสะสม และการตรวจติดตามงบการเงินบัญชี เป็นต้น
 
งานพัสดุ ครุภัณฑ์
 
งานรับรองลายมือชื่อผู้เบิกเงินจากคลังจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การรายงานทางด้านการเงินตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และกฎหมายกำหนด รวมทั้งการรายงานเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานบัญชี
 
การจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินคงเหลือประจำวัน ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการจ่ายเงิน
 
งานจัดสรร ควบคุมงบประมาณ การรายงานและงบเดือน
 
การของบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานตรวจสอบ
 
การวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
 
การให้คำปรึกษา แนะนำ กำหนดแนวทาง และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง ไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 
ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 
ตลอดจนติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องตามรายงาน การตรวจสอบที่แจ้งองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
 
รายงานผลการตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นให ้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
 
ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบงบการเงิน หรือตรวจสอบบัญชีประจำปี และสรุปผลการดำเนินการ รายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ พร้อมทั้งรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
ติดตามผลการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการคลังของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
 
ติดตามผลการวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน
 
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
 
การจำหน่ายหนี้สูญกรณีที่ไม่สามารถเร่งรัดจัดเก็บได้ ได้แก่ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรียนและที่ดิน ค่าน้ำประปา เป็นต้น
 
การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณากรณีสภามีมติไม่รับหลักการแห่งร่างงบประมาณนั้นด้วย
 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ (กง.บป.)
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานต้านสาธารณสุขของ อปท.
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ อปท.
 
สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการตลาดของ อปท.
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 และการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด
 
ตรวจสอบ ติดตาม อำนวยการ และประเมินผลการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่ อปท.
 
ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ อปท.
 
ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ดำเนินการตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
อำนวยการ ประสาน และติดตามการปฏิบัติงานตามขอบเขตภารกิจของ ทถอ. รวมทั้งประสานงานกับกลุ่มงานภายใน สถจ.เพื่อแก้ไขหรือหาแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของ ทถอ.
 
ติดตาม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลในระบบสารสนเทศท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน ตามที่ สถ. กำหนด
 
ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล มติ ครม. มท. และ สถ. ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน
 
ให้คำปรึกษา ชี้แจง และถ่ายทอดองค์ความรู้ตามภารกิจของกลุ่มงานให้แก่ อปท. หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักการที่กำหนดไว้
 
ประสานงานกับ อปท. และหน่วยงานอื่นๆ ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน
 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ม.ค. 2560