หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
www.chainatlocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท
หลวงปู่ศุขลือชา
เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ
นามระบือสวนนก
ส้มโอดกขาวแตงกวา
 
 
 

อำนาจหน้าที่

 
ในปี พ.ศ.2551 ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 โดยกำหนดให้มีราชการบริหารส่วน ภูมิภาค และจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขึ้นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกรม ในราชการส่วนภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินการกำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
 
 
งานบริหารทั่วไป
  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน ประกอบด้วยงานธุรการ งานสาธารณสุข งานการประชาสัมพันธ์ การจัดการเวรดูแลสถานที่ทำงาน
 
งานเลขานุการ หัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตลอดจนงานอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานใด
 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด การขออนุญาตลาในกรณีต่าง ๆ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
การขอรับบำเหน็จบำนาญ และการขออนุญาตเดินทางไปราชการของข้าราชการ ยกเว้นการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด ดังนี้
 
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
 
การพิจารณาตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน การแต่งตั้ง โยกย้ายพนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การจัดทำทะเบียนประวัติสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง) รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั้งในและนอกเขตจังหวัด
 
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในและคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด)
 
การประสานในการจัดการจัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด)
 
การแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
 
การประสานงานกับคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นและสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 
ให้คำปรึกษาแนะนำทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
การกำหนดชั้นองค์กรปกครอง
 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  งานบริหารบุคคล
 
การบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล ยกเว้น การดำเนินการทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล
 
การออกหนังสือรับรองบุคคลสมาชิกสภาท้องถิ่น
 
การออกบัตรประจำตัวของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
 
การลาของผู้บริหารท้องถิ่น
 
การอบรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
 
การแต่งกายของพนักงาน/ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น
 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะ
 
การกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
การพิจารณาร่างแผนพัฒนาระยะยาวปานกลาง (3 ปี) และแผนพัฒนาประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการตรวจสอบและกลั่นกรองแผนพัฒนาดังกล่าวเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
 
การสนับสนุนด้านวิชาการข้อมูลและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการวางแผนพัฒนา การประสานแผนพัฒนาและการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น เช่น ข้อมูลบุคคล (สมาชิกสภา/ ผู้บริหาร) ข้อมูลด้านรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
การดำเนินการตามโครงการ ถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางที่ได้มาตรฐาน ในการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา 52 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนารายได้
 
การประสานงานโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการขอใช้เงินเหลือจ่าย รวมถึงการสั่งการก่อนได้รับอนุมัติเงินประจำงวด
 
การดำเนินการด้านเงินกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การพัฒนารายได้ท้องถิ่น เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
 
การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ม.ค. 2560