ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 20 เม.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256274,489136,757110,11840,508--------361,872
256157,52039,82767,69173,46473,58272,36865,29764,93958,030102,357201,496151,1331,027,704
25609,6409,61253,55842,66552,77255,90456,69149,01948,41456,51146,63944,679526,104
ยอดยกมาตั้งแต่ 17 ม.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2559   -1,915,680
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี