ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 20 ก.พ. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2563135,399101,093----------236,492
256274,489136,757110,11867,136160,904151,485140,613125,720123,716197,397168,957148,5621,605,854
256157,52039,82767,69173,46473,58272,36865,29764,93958,030102,357201,496151,1331,027,704
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,396,154
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี