หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
สนทนา
WEBBOARD
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ข้อมูลทั่วไป
INFORMATION
มติ/การประชุม
RESOLUTION
รวมลิ้งค์
OUR LOCAL
ติดต่อเรา
CONTACT US
   
 
 


 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ม.ค. 2560


 
 
เดิมกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นความสำคัญของการกระจายอำนาจ และการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะรูปแบบเทศบาล สุขาภิบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงกำหนดโครงสร้างของที่ทำการปกครองจังหวัด ให้มีฝ่ายท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบประสานสนับสนุน และควบคุมการปกครองท้องถิ่นโดยหัวหน้าฝ่าย มีชื่อตำแหน่งว่าผู้ตรวจการท้องถิ่นจังหวัด ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2545 รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีแนวคิดที่จะแบ่งโครงสร้างส่วนราชการใหม่
  โดยออกพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขึ้นเพื่อรองรับภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน และกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และเสริมสร้างศักยภาพการปกครองท้องถิ่น ให้สามารถ จัดบริการสาธารณะ และสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดตั้ง สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทขึ้น เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545
  ปัจจุบัน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น 1 ใน 8 ของกรมสังกัดกระทรวงมหาดไทย
 
 
 
 
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
จัดทำโดย บริษัท แนกซ์ โซลูชั่น จำกัด ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
โทร 056-227-775 ถนนพรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.ชัยนาท 17000
website : www.naxsolution.com โทรศัพท์ 056-416-603 , 056-416-380
  จำนวนผู้เข้าชม 2,323,831 เริ่มนับ 17 ม.ค. 2560