ADMIN
EMAIL
CONTACT
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
สนทนา
WEBBOARD
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ข้อมูลทั่วไป
INFORMATION
มติ/การประชุม
RESOLUTION
รวมลิ้งค์
OUR LOCAL
ติดต่อเรา
CONTACT US
 
   
 
 


     

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [ 18 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
พระราชบัญญัติ เทศบาล [ 17 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 50  
 
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 17 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 17 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 50  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (อบต.) [ 14 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 146  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (เทศบาล) [ 14 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 202  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 167  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 287  
 
  (1)     2      3      4   
     
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ม.ค. 2560
 
 
 
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
จัดทำโดย บริษัท แนกซ์ โซลูชั่น จำกัด ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
โทร 056-227-775 ถนนพรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.ชัยนาท 17000
website : www.naxsolution.com โทรศัพท์ 056-416-603 , 056-416-380
  จำนวนผู้เข้าชม 1,144,483 เริ่มนับ 17 ม.ค. 2560